Koç Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı her biri alanında lider hekim ve öğretim üyesi kadrosu ile 2014 yılından beri hizmet vermektedir. Bölümümüz alanında tüm modern bilimsel tedavi uygulamalarını içerecek şekilde sindirim sistemi tümörleri, meme ve jinekolojik kanserler, akciğer ve diğer tüm solunum sistemi tümörleri, ürolojik kanserler, beyin ve diğer tüm sinir sistemi tümörleri, cilt tümörleri, kemik ve bağ dokusu tümörleri gibi tüm kötü huylu tümörlerin primer yönetimine yönelik hizmet vermektedir. Ekibimiz, tüm bu kanser ve pre-kanseröz durumların tanı ve ilaç tedavisi yanı sıra ömür boyu takibi, destekleyici tedavileri ve hatta önlenmesini ile ilgilenir. Bunun yanı sıra uygun hastalarımızda hastanın kendisi ve aile bireyleri için kalıtsal kanser riskini araştırır.

Çok geniş ilgi alanı olan bu bilim dalı için multidisipliner yaklaşım hastalığın iyi yönetimi için esastır. Buna uygun olarak hastanemizde her onkoloji hastası medikal onkoloji, onkolojik cerrahi branşlar, radyasyon onkolojisi, tıbbi genetik, tıbbi patoloji, nükleer tıp, radyoloji bölümlerinin katıldığı tümör konseylerinde tartışılmaktadır.

Günümüz modern onkoloji biliminin gereği olan tümör örneklerinin ayrıntılı radyolojik ve moleküler düzeyde incelenmesi hastanemizin benzersiz alt yapısı ve alanında uzman hekim kadrosu sayesinde titizlikle yapılmakta ve bölümümüzde kişiselleştirilmiş kanser tedavileri, hedefe yönelik ajanlar, immunoterapi, kemoterapi ve hormonal tedaviler hastalarımıza başarıyla uygulanmaktadır. Yine kanser hastalığının yönetiminin olmazsa olmaz bir parçası beslenme danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık her hastamız için onkoloji alanında uzman diyetisyenlerimiz ve klinik psikoloğumuz tarafından sağlanmaktadır.

Medikal Onkoloji Bilim Dalı alanında lider hekim ve öğretim üyelerinin bilgi ve deneyim birikimini, günümüzdeki gelişmiş teknik ve innovatif teknolojilerini ve Koç Üniversitesi Hastanesi’ sinin benzersiz alt yapısını kullanarak hastalarına mükemmel sağlık hizmetini sunmayı ve bu birikimi yeni nesil hekimlere aktarmayı hedeflemektedir.

Kadromuz

Prof. Dr. Nil Molinas Mandel

Prof. Dr. Perran Fulden Yumuk

Doç. Dr. Fatih Selçukbiricik

Doç. Dr. Kayhan Ertürk

Doç. Dr. Şahin Laçin

Uzm. Dr. Sinem Akbaş

Uzm. Dr. Didem Tunalı

Klinik çalışmalar

 • Cerrahi ve Küratif Amaçlı Tedaviyi Takiben, Minimal Rezidüel Hastalığı Olan Evre II-III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastaların Tedavisinde Durvalumab Tedavisinin Araştırıldığı Faz III, Randomize, Çok Merkezli, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma (MERMAID-2)
 • Tamamen Rezeke Edilmiş Evre II-III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Platin Bazlı Kemoterapi ile Kombinasyonda Adjuvan Durvalumab’ın Etkinliğini Belirlemek için Faz III, Randomize, Çok Merkezli, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma (MeRmaiD-1)
 • A phase II, open-label, multıcenter, platform study evaluatıng the effıcacy and safety of bıomarker-drıven therapıes ın patıents wıth persıstent or recurrent rare epıthelıal ovarıan tumors
 • Tedavi Edilmemiş, İleri Evre Safra Yolu Kanseri Olan Hastalarda Sisplatin Artı Gemsitabin İle Kombinasyon Halinde, Bevacizumabin Eşlik Ettiği Ya Da Etmediği Atezolizumaba İlişkin Faz II, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma” başlıklı “GO42661” protokolü (IMbrave151)
 • Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Mutasyonu Pozitif Olan Rezeke Edilebilir Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tek Başına Standart Kemoterapi Karşısında Monoterapi veya Kemoterapi ile Kombine olarak verilen Neoadjuvan Osimertinib’in Araştırıldığı Randomize, Kontrollü, Çok Merkezli, 3 Kollu Faz III Çalışma (NeoADAURA)
 • Standart Birinci Basamak Platin Bazlı Kemoterapiye Yanıt Veren BRCA Yabanıl Tip İleri Evre (FIGO Evre III-IV) Yüksek Dereceli Seröz veya Endometrial Over Kanseri Olan Katılımcılarda Olaparib İdame Monoterapisinin Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Çalışma (MONO-OLA1)
 • Over Kanseri Hastalarında Ön Basamak Platin Bazlı Kemoterapiye Yanıtın Ardından İdame Tedavisi Olarak Rucaparib ve Nivolumabı Değerlendiren Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışma
 • İleri ve/veya Metastatik Solid Tümörleri Olan, Daha Önce Obinutuzumab Tedavisi Almış veya Almamış Hastalarda Bir Fibroblast Aktivasyon Proteini-α  (Fap) Hedefli 4-1bb Ligandı (CD137L) Olan RO7122290’ın Tek Ajan Olarak ya da Atezolizumab İle Kombinasyon Halinde,  Güvenlilik, Farmakokinetik Ve Başlangıç Anti-Tümör Aktivitesini Değerlendiren, Açık Etiketli, Çok Merkezli, Doz Yükseltme ve Bunu Takiben Tümöre Spesifik Genişletme Kohortunun (Kohortlarının) Olduğu Bir Faz Ia/Ib Çalışma
 • KRAS G12C Mutasyonlu Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında 1. Basamak Tedavide Faz 2, Çok Merkezli, Açık Etiketli Sotorasib (AMG 510) Çalışması (CodeBreaK 201)
 • Yeni Tanı Almış Evre 3 veya 4 Over, Fallop Tüpü veya Peritoneal Kanserli Hastalarda Atezolizumabın Plaseboya Karşı Paklitaksel, Karboplatin ve Bevasizumabla Kombinasyon Halinde Uygulanmasına Yönelik Faz 3, Çok Merkezli, Randomize Çalışma
 • İleri Evre Solid Tümörü Bulunan Hastalarda, Programlı Ölüm -1 (PD-1) Antikoru Olan AMG 404’ün Güvenlilik, Tolere Edilebilirlik, Farmakokinetik ve Farmakodinamiğini Değerlendiren Faz 1 Çalışma